STEEL GAS CE 0.4 & 0.5mm

STEEL FIRE CE 0.4mm & 0.5mm

ΕΥΚΑΜΠΤΑ

Τα στοιχεία των συστημάτων μονού τοιχώματος  διαστέλλονται λόγω της θερμοκρασί­ας των καυσαερίων και ανάλογα με το βαθμό της, επιμηκύ­νονται. Αυτές οι επιμηκύνσεις πολλές φορές όταν πρόκειται για εστίες τζακιού είναι σημαντικές. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζεται η ελεύθερη διαστολή-συστολή με κονιάματα, όταν διαπερνούν πλάκες μπετού, αποφεύγοντας έτσι τις παραμορφώσεις των στοιχείων από το μπλοκάρισμα της εκκένωσης των τάσεων.

Οι συνέπειες από πιθανές παραμορφώσεις μπορεί να είναι ολέθριες για το σύστημα από τη μείωση της διατομής των στοιχείων, με αποτέλεσμα τη φραγή του, μέχρι και την αποκόλληση των στοιχείων μεταξύ τους.

Συνιστάται πάντα η χρήση κολάρων ασφάλισης (φασέ­τα) των στοιχείων για το λόγο ακριβώς της αποκόλλησης κατά τη φάση της ψύξης και όχι μόνο.

Είναι επίσης σημαντική η χρήση των επιτοίχιων στηριγ­μάτων για την ασφαλή τοποθέτηση του συστήματος και για την επιπλέον λειτουργία τους, στο να εκκενώσουν στον τοίχο τις τάσεις των επιμηκύνσεων λόγω θερμοκρασίας και του ίδιου βάρους. Δεν συνιστάται σε καμιά περίπτωση η μεταξύ τους απόσταση να υπερβαίνει τα δύο μέτρα (2m) αφού τα στοι­χεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καπνοδόχων έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε υποπίεση.  Η διαδικα­σία τοποθέτησης είναι παρεμφερής με αυτή την υδρορροή των όμβριων, δηλαδή με το θηλυκό προς τα άνω, έτσι ώστε η δημιουργηθείσα συμπύκνωση να γλιστρά στο εσωτερικό από στοιχείο σε στοιχείο, μέχρι να καταλήξει στην τάπα παροχέτευσης.

Τα στοιχεία μονού τοιχώματος συνιστάται να μονώνονται αν είναι δυνατόν κατά την εγκατάσταση.  Διαφορετικά, ελλεί­ψει μόνωσης θα προκληθεί ταχύτατα ψύξη των καυσαερίων με συνέπεια την υψηλή συμπύκνωση.  Όπου τα στοιχεία δια­περνούν ξύλινες στέγες, επιβάλλεται να δημιουργηθεί από­λυτος διαχωρισμός μετάλλου και ξύλου, παρεμβάλλοντας ένα κενό τουλάχιστον 12 cm περιμετρικά του στοιχείου. Αυτό το κενό ασφάλειας, θα πρέπει επίσης να μονωθεί με υψηλών αποδόσεων κεραμική ίνα, που είναι άφλεκτη, ώστε να απο­τρέψει οποιαδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η τεχνική υπηρεσία της Diamantis Group, είναι στη διάθεση σας, για να σας προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Μερικά από τα θερμομονωτικά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν είναι κατάλληλα για χρήση μόνωσης των στοιχείων.  Τα μονωτικά που ενδείκνυνται εκτός της κερα­μικής ίνας που θεωρείται κορυφαία, είναι και ο πετροβάμ­βακας.

Σε περιπτώσεις εφαρμογής στοιχείων μονού τοιχώματος σε τζάκια ή θερμάστρες είναι σημαντική η σωστή διαστασι­ολόγηση της διατομής των στοιχείων, ανάλογα με την κάθε εφαρμογή.

Για την αποφυγή επιστροφής των καυσαερίων ή υπερπι­έσεων στην καπνοδόχο είναι σημαντικό να γίνεται συστηματι­κή ή περιοδική συντήρηση του συστήματος ώστε να υπάρχει τέλεια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αντοχή του συστήματος στο χρόνο. Στη βάση κάθε ξεχωριστού συστήμα­τος καπνοδόχων συνιστάται, ακόμη και αν δεν επιβάλλεται, η χρήση επισκέψιμων στοιχείων για το σωστό καθαρισμό και αφαίρεση της αιθάλης.  Αυτά τα στοιχεία, πέρα από την τεράστια διευκόλυνση στη διαδικασία περιοδικής συντήρησης και καθαριότητας, επιτρέ­πουν την τοποθέτηση, κάτω από το στόμιο του καπναγωγού, ενός στοιχείο,  όπου συσσωρεύονται όλες οι άκαυστες ουσίες, προς όφελος της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος.

Εφόσον, λόγω αναγκών της κατασκευής χρειαστεί η τομή μερικών στοιχείων, εκτός από πριόνι για μέταλλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τροχός με κατάλληλο δίσκο.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο εναπόμειναν μέρος του στοιχείου, διότι τα πυρακτωμένα ρι­νίσματα του μετάλλου μπορούν να προσβάλλουν την πατίνα του ανοξείδωτου χάλυβα καταστρέ­φοντας τον.

Υπάρχουν ορισμένοι χώροι, των οποίων η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιθετική για τον ανοξείδωτο χάλυβα. Τέτοιοι χώροι είναι τα στεγνοκαθαριστήρια, τα κομμωτήρια, σιδερω­τήρια, βυρσοδεψεία ή σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συγκεντρώσεις οξέων. Σε αυτές λοιπόν τις περι­πτώσεις η εγκατάσταση ανοξείδωτων θα πρέπει ν’ αποφεύ­γεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό, επειδή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ζημιάς λόγω της διάστικτης διάβρωσης των επιφανειών των στοιχείων. Ο ανοξείδωτος χάλυβας που χρησιμοποιείται από την Diamantis Group είναι αντιμαγνητικός ποιότητας  AISI 316L, AISI 304L. Σε κάθε περίπτωση,  όταν, στοι­χείο εφάπτεται με άλλα σκουριασμένα μέταλλα, αυτά μπορούν να προσβάλουν το προστατευτικό στρώμα επικάλυψης (πατίνα) του στοιχείου, για αυτό καλό είναι να απομακρύνονται για την προστασία της κατασκευής.